Privacy Verklaring Breunesemassage@work&home

Breunesemassages@work&home (hierna Breunesemassages) gevestigd aan Hittekamp 21, 3956RE Leersum, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Breunesemassages houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Breunesemassages verwerkt alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons doorgeeft. Het gaat hier om een of meerdere van de volgende persoonsgegevens:
- voor- en achternaam
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- geboortedatum
- geslacht

Daarnaast verwerken wij - uitsluitend schriftelijk en niet digitaal - informatie betreffende uw gezondheid, voor zover die van belang is voor een doeltreffende en kwalitatief goede massage.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het vervaardigen van facturen en/of om contact op te kunnen nemen, zowel via de email als telefonisch en het versturen van nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven sturen wij naar al onze klanten en naar iedereen die in het verleden een e-mail-adres heeft achtergelaten om in aanmerking te komen voor een nieuwsbrief. In elke nieuwbrief wordt de mogelijkheid geboden om zich af te melden voor volgende nieuwsbrieven.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Breunesemassages bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

Breunesemassages verstrekt uitsluitend aan derden met uw toestemming en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Breunesemassages maakt gebruik van cookies en/of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@breunesemassages.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, uw verzoek behandelen.

Klacht indienen

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Breunesemassages neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@breunesemassages.nl

Contactgegevens:

www.breunesemassages.nl
Hittekamp 21
3956RE Leersum
+31617854903
info@breunesemassages.nl